اس ام اس

بانک اس ام اس های جمع آوری شده

اس ام اس فلسفی جملات پند آموز

در دایره قسمت اگر باران بلا بارید
 عاشق انست که از دایره بیرون نرود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان توانا وقتی کاری را شروع می کند، دو راه بیشتر برایش وجود ندارد: یا مرگ یا پیروزی   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ادمی ساخته افکار خویش است  فردا همان خواهد شد که امروز اندیشیده است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یادت باشد:   در ذهن خود یک مهر بزرگ "باطل شد" داشته باشی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی یعنی نا خواسته به دنیا امدن-مخفیانه گریستن-دیوانه وار عشق ورزیدن -ودر حسرت آنچه که دل می خواهدومنطتق    نمی پذیردسوختن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در مجلسی که روزنه امیدم سخنرانی میکرد

آرزوهای بر باد رفته ام را به سویش تخم مرغ گندیده پرتاب کردند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست

وگرنه نان گدایی که هر گدایی دارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


رنگین کمان پاداش کسانیست که تا اخرین لحظه زیر باران میمانند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هستی به تلاش ما پاسخ میدهد نه خواهش ما

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


من در جایی زندگی میکنم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی که نمی دوند (محمد قاضی)

ادامه مطلب